Homepage of Croatia islands
Sitemap of Croatia islands
Contact Croatia islands team
Discover ideal place for your holidays - islands of Croatia...
 
 

Boat charter for visiting islands of Croatia

Discover traditional Croatian and Mediteranean meals...
Close to Croatian islands, ideal for your holiday in Croatia...
Oglasite se na ovom portalu i ostvarite direktan kontakt sa turistima bez turističke provizije...

Ogla�avanje na www.croatia-islands.info

�elite ostvariti direktan kontakt izme�u Vas i turista, bez turisti�ke provizije?

�elite oglasiti Va�u turisti�ku ponudu sa hrvatskih otoka i prezentirati je na Internetu?

Ogla�avanje na www.croatia-islands.info omogu�it �e Vam upravo to. Uz godi�nju pretplatu ogla�avanja imate mogu�nost do�i direktno do mnogobrojnih zainteresiranih turista koji tra�e smje�taj na hrvatskim otocima preko najpopularnijih Internet tra�ilica.

Ogla�avanje na ovom web portalu omogu�uje Vam da pratite ulo�ene tro�kove u ogla�avanju i koristi koji iz toga proizlaze. Konkretni upiti koji �e do�i tijekom godine na Va� email ili telefon, dokazat �e Vam isplativost ovakvog modela ogla�avanja.

U godi�nju pretplatu za ogla�avanje je uklju�eno:

- adresa oblika www.croatia-islands.info/naziv va�eg objekta
- zakup prostora na Internetu za razdoblje od godinu dana
- godi�nje odr�avanje - jedna izmjena u tekstu i slikama
- uvr�tavanje u katalog turisti�ke ponude portala za otok/mjesto i tip turisti�ke ponude
- vlastite web stranice na 3 jezika

Cijena ogla�avanja:

400,00 kn + PDV - godi�nja pretplata

Ogla�avanje na naslovnici:

Manji oglas - 120x60 px - 750,00 kn + PDV / za 1 godinu

Ve�i oglas - 120x240 px - 3000,00 kn + PDV / za 1 godinu

(u cijenu je uklju�eno i vizualno oblikovanje oglasa)

 

>> Kontaktirajte nas

 

UNILINK obrt
Svetonedjeljska 5
Samobor

OIB: 63823632894
IBAN: HR6123600001102189999 - Zagreba�ka banka

Find Croatian islands on map!
Advertise your tourist offer on Croatian islands
Advertise your accomodation offer on Croatian islands